Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87
Statut » Fundacja WALKA

↑ Powrót do O fundacji

Statut

Statut Fundacji „Walka”

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja została ustanowiona przez Jacka Popławskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Katarzynę Borawską w kancelarii notarialnej w dniu 19.08.2013 r.  (repertorium A Nr 5465/2013).

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.kwietnia1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 3.  Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Zdrowia.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

 1. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

 1. Teren działania Fundacji określa się obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działania poza obszarem Rzeczypospolitej Polski.

 1. Fundacja może założyć biuro w celu sprawniejszego pracy fundacji. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane ze środków Fundacji. Zadania i regulamin biura określa Prezes.

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi  identyfikacyjnymi Fundacji.

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz   z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania

§ 3

Cele Fundacji

 1. Inicjowanie, prowadzenie, popieranie i wspieranie różnych form rehabilitacji, opieki (stałej, czasowej), wypoczynku, a także pomocy (materialnej, rzeczowej) i rozwoju osób niepełnosprawnych (zanik mięśni), z dysfunkcjami psychoruchowymi (wrodzoną, nabytą), jak również polegających na zaburzeniach związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie (dziecięce porażenie mózgowe, stwardnienie rozsiane, zespół downa) oraz działań skierowanych na osoby potrzebujące wsparcia w procesie zdrowienia (rozwoju) i wyrównywania ich szans na drodze powrotu do zdrowia i codziennej egzystencji.

 1. Wspieranie merytoryczne, materialnie, lokalowo i rzeczowo, przede wszystkim rodzin, a także opiekunów (stałych, czasowych) i terapeutów zaangażowanych w opiekę i proces zdrowienia osób z dysfunkcjami ruchowymi, poddawanych rehabilitacji w miejscu zamieszkania poza jego terenem.

 1. Ochrona i promocja szeroko pojętego zdrowia m.in. sensorycznego, psychoruchowego i psychicznego.

 1. Rozwój nauki (prac badawczych), edukacji (wiedzy), oświaty i wychowania społecznego na rzecz poszerzenia wiedzy o problemach osób zagrożonych, bądź pozostających czasowo lub trwale w grupie osób wykluczonych.

 1. Podejmowanie działalności – medycznej, charytatywnej, akcji społecznych – na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wymagających stałego lub doraźnego wsparcia (lekarskiego, opieki stałej lub czasowej, finansowej i duchowej) jak również skierowanych na potrzeby ofiar katastrof, klęsk żywiołowych a także konfliktów zbrojnych i wojen, w kraju i poza granicami.

 1. Inicjowanie i wdrażanie działań, projektów badawczych i naukowych mających doprowadzić do aktywizacji a przede wszystkim do czynnego udziału osób niepełnosprawnych i specjalnej troski a także zagrożonych czasowym lub trwałym wykluczeniem (renciści, emeryci, bezdomni) w życie zawodowe, społeczne i gospodarcze.

 1. Podejmowanie, rozwijanie i utrzymywanie kontaktów trwałych (długoletnich) i czasowych (krótkoterminowych) – zarówno z krajowymi jak również  zagranicznymi środowiskami naukowymi i medycznymi, osobami, działaczami społecznymi a także wszelkimi osobami dobrej woli, którym idea Fundacji będzie bliska – mających na celu wdrożenie działań na wszelkich polach życia społecznego, naukowego i medycznego, a także gospodarczego na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie m.in. z zanikiem mięśni, stwardnieniem rozsianym i  porażeniem mózgowym a także zespołem dawna.

 1. Wspieranie i inicjowanie projektów, kampanii społecznych i wszelkich działań edukacyjnych i gospodarczych na rzecz przeciwdziałania niedogodnościom społecznym (architektonicznym) na rzecz osób niepełnosprawnych a także patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, bezdomność) jak również porządku i bezpieczeństwa publicznego, a zarazem tych skierowanych na potrzeby mieszkańców lokalnych społeczności (młodzieży)  a będących impulsem do rozwoju ich samych i społeczności lokalnych.

 1. Organizowanie szerokich form wolontariatu i promowanie jej idei, szczególnie tych skierowanych na potrzeby środowisk i osób wykluczonych z społeczeństwa.

§ 4

Fundacja realizuje swoje cele i zadanie poprzez:

 1. Realizowanie programów edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju i potrzebujących wsparcia.

 1. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie rożnych form wypoczynku i rehabilitacji (odpłatnych i bezpłatnych) a także warsztatów terapeutycznych jak również opieki czasowej i stałej, w ramach działalności placówek stałych i czasowych.

 1. Prowadzenie doradztwa, kursów, szkoleń i warsztatów tematycznych dla osób prywatnych i instytucji (pracodawców), a także samorządu lokalnego, zatrudniających lub wyrażających zainteresowanie pracownikami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności czasowej lub trwałej.

 1. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wszelakich miejsc i form edukacji (kształcenia integracyjnego, przystosowania zawodowego) a także zajęć (sportowych) dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych fizycznie, dzieci, młodzieży i osób dorosłych potrzebujących wsparcia na drodze kształcenia jak również w rozwoju psychoruchowym i w toku trwającej lub mającej nastąpić rehabilitacji.

 1. Prowadzenie szkoleń i poradnictwa dla rodzin, jak również wolontariuszy oraz ludzi pragnących podjąć się opieki i pracy z osobami  niepełnosprawnymi i chcących nieść pomoc osobom z wszelkiego rodzaju zaburzeniami.

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla osób niepełnosprawnych, młodzieży i osób dorosłych m.in. z zaburzeniami rozwojowymi, a także tych potrzebujących wsparcia czasowego i stałego.

 1. Pozyskiwanie ofert zatrudnienia – tworzenie czasowych i stałych miejsc pracy – dla niepełnosprawnych oraz osób opiekujących się niepełnosprawnymi a także posiadających orzeczenie o trwałym lub czasowym stopniu niepełnosprawności.

 1. Organizowanie opieki (dziennej, czasowej) w miejscu zamieszkania podopiecznego i poza nim jak również w ramach pośrednictwa i partnerstwa z instytucjami świadczącymi niniejsze usługi, dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych – obniżona sprawność psychofizyczna, sensoryczna, intelektualna, funkcjonowania społecznego, komunikowania się, dysfunkcja narządu ruchu (czasowa, trwała), somatyczne – a także posiadających orzeczenie o przewlekłej chorobie.

 1. Prowadzenie (wynajem) obiektów służących przywrócenia sprawności ruchowej oraz poprawia kondycji fizycznej i rekreacji osób niepełnosprawnych.

 1. Profilaktyka (społeczna, zdrowotna) i promocja zdrowia w zakresie szeroko pojętego zdrowia (fizyczne, psychiczne, społeczne, duchowe).

 1. Współpraca z organami i instytucjami administracji państwowej, samorządem lokalnym (partnerstwo publiczno-prawne) i instytucjami Unii Europejskiej, a także organizacjami pozarządowymi, jak również przedsiębiorcami, bankami i innymi podmiotami sektora publicznego i prywatnego w kraju i poza granicami – m.in.  poprzez uczestnictwo w zespołach o charakterze doradczym – w celu pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych.

 1. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia podopiecznych Fundacji.

 1. Organizowanie szerokiej gamy wolontariatu i szkoleń a także promocji w celu upowszechniania wśród społeczeństwa form i idei wolontariatu.

 1. Popularyzowanie w dostępnych środkach masowego przekazu zarówno samej problematyki niepełnosprawności jak i problemów a także potrzeb osób będących pod opieką Fundacji oraz rzecznictwo w ich interesie. Na bazie współpracy i wszelkich form zleconych prac – m.in. artykułów prasowych, relacji telewizyjnych, wystaw fotografii, a także poprzez marketing i reklamę społeczną –  informowanie o tematyce związanej z niepełnosprawnością, uzależnieniami, patologią, wykluczeniem społecznym, profilaktyką, ochroną i promocją zdrowia.

15. Tworzenie funduszy celowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

 1. Organizowanie (udział bezpośredni i pośredni)  targów, wystaw, kongresów, konferencji, spotkań mających na celu rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również miejsca tych osób w procesie integracji europejskiej i w ramach społeczności lokalnych m. in.  za pośrednictwem nawiązywania i rozwijania kontaktów a także w toku współpracy pomiędzy społeczeństwami i naukowcami – działaczy społecznych, ludzi dobrej woli – na terenie Unii Europejskiej.

 1. Działania wydawnicze związane z upowszechnianiem programów (szkoleniowych, edukacyjnych) i publikacji, w szczególności poradników i innych materiałów informacyjnych, dotyczących problematyki niepełnosprawności, uzależnień, patologii, wykluczenia społecznego, a także udostępnianiem tych informacji w trybie on-line.

 1. Promowanie kultury i sztuki niepełnosprawnych poprzez tworzenie (witryna internetowa) i zarazem wykorzystywanie dostępnych platform informacji (radio, telewizja).

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 5

 1. Na realizacje celów statutowych Fundacji, Fundator przeznacza kwotę w wysokości 1000 zł  (jeden tysiąc złotych). Fundusz założycielski wynosi 2000 zł (dwa tysiące złotych). Fundacja może nabywać dalszy majątek w każdej formie nie zabronionej przez prawo.

§ 6

  1.  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne nabyte aktywa przez Fundację na drodze darowizn, odpisów, wpłat dokonywanych na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizacje oraz instytucje, poprzez fundusz założycielski.

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a.)           funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

b.)          darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,

c.)           dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

d.)          dochodów z zbiórek, kwest i imprez publicznych,

e.)           grantów,

f.)           odsetek i depozytów bankowych,

g.)          dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

h.)          działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich  celów Fundacji, jeżeli ofiarodawca nie postanowi inaczej.

Rozdział IV

Zarząd Fundacji i sposób jego powoływania

 

§ 8

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób.

 2. Skład Zarządu Fundacji i Prezesa Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony.

 3. Fundatorowi służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w trakcie ich kadencji.

 1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z momentem odwołania lub rezygnacji.

 1. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje  na wskutek:

a.)    złożenia pisemnej rezygnacji,

b.)    utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c.)    śmierci członka Zarządu.

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Decyzje w tej sprawie podejmuje Fundator, który ustala również zasady ich wynagradzania.

§ 9

1. Posiedzenie zarządu zwołuje Prezes i występuje w roli przewodniczącego.

a)      Członkowie Zarządu, mogą ustalić swoich pełnomocników.

§ 10

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Do zadań Zarządu w szczególności należy:

a.) określanie zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania dotacji oraz wymogów jakimi powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane przez podmioty korzystające z dotacji,

b.)      kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, uchwalanie planów działania i reprezentowania Fundacji na zewnątrz,

c.)       podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniu, w formie uchwał – zwykłą większością   głosów w obecności co najmniej dwóch osób z składu Zarządu Fundacji. W przypadku równowagi głosów, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu.

a.)       do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie,

b.)      w sprawach finansowych oraz w sprawach dotyczących zatrudnienie pracowników wymagany jest podpis trzech Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa; w ramach zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 1500 zł (słownie jeden tysiąc pięćset) złotych) oświadczenia woli składają wszyscy Członkowie Zarządu w tym Prezes.

c.)       Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania odrębną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

Rozdział V

Działalność Gospodarcza

 

§ 11

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Wartość środków przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych).

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

 

§ 12

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 

2. Likwidatora powołuje i odwołuje Fundator.

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, organizacjom pożytku publicznego, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

 

 

Rozdział VI

Zmiany w Statucie

 

§ 13

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jej wyniku, istotnej zmianie mógłby ulec cel fundacji.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały zatwierdzonej jednogłośnie przez Członków Zarządu.